primavera Tag

. .               L’uccelli tutti                     ( Primavera nelle mutande ) . . Di vì a llà, si va la llà ch’è riviensuta primavera; acqua fenuta, ‘osì si spera  si riprincipia a volicchià. . Sicchè, giri avant’ e ‘ndrè e, se ‘n fistio...